HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek realizuje projekt: „Efekt motyla – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. śląskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Nr projektu WND-RPSL.09.01.05-24-045C/17 Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Cel główny

Zwiększenie szans na rynku pracy dla 40 kobiet i 30 mężczyzn dzięki doradztwu zawodowemu, coachingowi kompetencji społecznych, kursom zawodowym oraz stażom. Projekt przewidziany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnościami narządu wzroku, narządu słuchu i sprzężonymi, doświadczających wielokrotnego wykluczenia w województwie śląskim.

Projekt umożliwia:
 • poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • podniesienie poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych uczestników dzięki pomocy psychologa i coacha,
 • zdobycie kwalifikacji zawodowych w zawodach deficytowych - poszukiwanych przez pracodawców województwie śląskim i zgodnych z predyspozycjami uczestników dzięki pomocy doradcy zawodowego,
 • zdobycie przynajmniej 3-miesięcznego doświadczenia w zawodach zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami,
 • zwiększenie świadomości w zakresie możliwości kształcenia w zawodach przypisywanych stereotypowo drugiej płci i stereotypowo niedostępnych dla osób niepełnosprawnych,
Grupa docelowa

Projekt skierowany jest dla 70 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy i posiadających III profil pomocy a także dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy. Grupa docelowa to osoby niepełnosprawne, w szczególności kobiety. W ramach projektu Uczestnicy będą objęci pomocą doradcy zawodowego oraz psychologa.

Projekt przewiduje: profesjonalne szkolenia i doradztwo, realizację kursów zawodowych, zwrot kosztów dojazdu dla osób bez zatrudnienia, materiały niezbędne podczas szkoleń, wypłatę stypendium szkoleniowego i stażowego, badania lekarskie oraz catering.

Dla każdego uczestnika przewiduje się:
 • Indywidualne doradztwo zawodowe zakończone opracowaniem lub aktualizacją Indywidulnego Planu Działania – 4 godziny, zajęcia indywidualne
 • Pomoc psychologiczną, doradcy zawodowego i zdrowotną – przynajmniej 12 godzin, zajęcia indywidualne i grupowe
 • Coaching kompetencji społecznych – 16 godzin, zajęcia grupowe
 • Szkolenie zawodowe: średnio 120 godzin (w tym zapewnienie materiałów, egzamin, certyfikat ukończenia kursu)  przewidziane jest stypendium szkoleniowe w wysokości (około 798, 80 zł netto za kurs oraz zwrot kosztów dojazdu w wysokości 10 zł za każdy dzień szkolenia
 • Staże zawodowe: stypendium stażowe w wysokości 990,45 zł netto miesięcznie zwrot kosztów dojazdu w wysokości 220 zł na miesiąc
 • BioFeedback – 24 godziny dla każdego uczestnika projektu, zajęcia indywidualne
Dodatkowo zapewniamy
 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Materiały edukacyjne
 • Catering
 • Zwroty kosztów dojazdu

Rekrutacja trwa – prosimy o nadsyłanie dokumentów rekrutacyjnych

BIURO PROJEKTU: ul. Tomasza Kotlarza 10b, 40-139 Katowice
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1’435’897,71
Projekt realizowany w okresie od 2017-10-01 do 2018-12-31

Aktualności